وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود پایان نامه : تعیین چندشکلی ژن دوپامین در مرغ بومی خوزستان

 
تاریخ: 06-11-99
نویسنده: نویسنده محمدی

تنوعزیستیاساسزندگیبررویزمیناست.کاهشتنوعگونه­ هایزراعیوجانوری،یکتهدیدجدیبرایامنیتغذاییاست. منابعژنتیکیاموالعمومیهستندکهحفاظتازآن­هابهمعنایخدمت به مردم می­باشد. حفاظتازمنابعژنتیکیدرکشاورزیمانندبیمهکردنمحصولاتکشاورزیدربرابر تغییرات احتمالی(بیماری جدید و آفات) می­باشد. حفاظتازمنابعژنتیکیبرایایمنیموادغذاییوحصولاطمینانازکیفیتمحصولاتغذاییوهمچنینسازگاریباتغییراتمحیطیازقبیلتغییراتآبوهواومقاومتدربرابربیماریمهماست(عثمان[1]و همکاران، 2011).

 

کشور ایران در پهنه­ی گسترده­ی خود به واسطه وجود سه رشته کوه اصلی البرز در شمال، زاگرس در غرب و کوه­های فلات در مرکز، دارای آب و هوای متنوع و در نتیجه دارای عوامل محیطی گوناگونی می­باشد. عوامل محیطی مختلف موجب تشکیل انواع زیستگاه­ها و تنوع حیوانات در مناطق مختلف ایران شده است. در اثر تأثیراتزیستگاه­های مختلف، انواع نژادها از یک گونه­ حیوانی به وجود آمده­اند. در میان انواع حیوانات گوناگون این سرزمین پهناور، پرندگان، دارای تنوع قابل توجهی می­باشند(توکلیان، 1378). اکثرنژادهایمرغانبومیکشورازدستهمرغانآسیاییونژادهایشرقیهستند. باتأکیدبرایننکتهکهنژادهایبومیدرهرکشوربهعنوانیکسرمایهملیمحسوبمی­شوند،بنابراینحفظایننژادهاهمراهبابرنامه ­ریزیبرایافزایشتولیدوسودآوریآن­هاامریبسیارضروریمی­باشد(قربانیوهمکاران، 1386(.

 

مناسب­ترین خاستگاه محیطی پرورش گروه­های نژادی مرغ­های بومی ایران، روستاها می­باشند. در شرایط کنونی، روستائیان به نژادهای مقاوم با تولید مطلوب و منطبق با شرایط اقلیمی مختلف، نیازدارند(توکلیان،1378). بهبود دام­های اهلی برای اصلاح نژاد از طریق انتخاب دام­های دارای فنوتیپ برتر تمرکز یافته است. با وجود پیشرفت­های اخیر در زمینه­هایی مانند توسعه تکنیک­های توالی یابی ژنوم، شناسایی و کشف انواع نشانگرهای ژنتیکی، ارائه نقشه­های ژنتیکی متراکم از گونه­ های مختلف حیوانات اهلی و توسعه روش­های آماری و کامپیوتری، می­توان از آن­ها به عنوان ابزاری قدرتمند جهت مطالعه ژنتیکی موجودات زنده بالاًخص گونه­ های اهلی، استفاده نمود(ویلیامز[2]، 2005). امروزه با بهره گرفتن از نشانگرهای مولکولی می­توان ژن­هایی که صفات مهم اقتصادی را کد می­ کنند، شناسایی و مطالعه نمود(مونتالدو و مزاهررا[3]،1998). همچنین ضمن تعیین ژنوتیپ افراد در اکثر جایگاه­های ژنی، می­توان اطلاعاتی را در خصوص فراوانی آللی ژن­های مطلوب کسب نمود و از آن در جهت انتخاب دام­های برتر یاری جست(بایس[4] و همکاران، 2005).

 

در نگهداری و پرورش مرغ تخمگذار هدف تولید تخم بالا و جلوگیری از کرچی می­باشد. اخیراً با توسعه ژنتیک مولکولی روش­های بیولوژیکی اساس ژنتیکی کرچی به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. کرچی یک صفت چندژنی است که حداقل توسط دو ژن غیرجنسی غالب کنترل می­ شود. پرولاکتین نقش حیاتی برای شروع و ادامه کرچی ایفا می­ کند. برخی از عوامل دیگر، مثل دوپامین نقش بازدارنده بر

دانلود مقاله و پایان نامه

 ترشح پرولاکتین دارد(زوا[6] و همکاران، 2010(.

 

دوپامین از طریق سیستم باب هیپوفیزی به وسیله چند عصب هیپو تالاموسی به هیپوفیز می­رسد که به وسیله­ خود پرولاکتین، استروژن­ها و چند نوروپپتید و نوروترنسمیترها تنظیم می­ شود.دوپامین با گیرنده­های نوع دوم دوپامین متصل می­ شود که این گیرنده­ها به کانال­های غشایی و پروتئین­های G متصل هستند.فعالیت ترشحی سلول­های لاکتوتروپ هیپوفیز را مهار می­ کند(بن جاناتان و ناسکو، 2001).دوپامین، انتقال دهنده عصبی در سیستم عصبی مرکزی به مقدار فراوانی ترشح می­ شود و نقش مهمی در شناخت، احساسات و فعالیت غدد درون­ریز در pestanداران دارد و مسئول فعالیت GnRHاست و نقش مهارکننده­گی و تحریک کننده­گی در آزاد شدن گنادوتروپین­ها دارد(زوا و همکاران، 2011).

 

تاکنون، دست کم پنج گیرنده مجزا از دوپامین شناسایی شده که شامل DRD1- DRD5است و به دو دسته کلاسه بندی می­شوند، مانندD1 (DRD1 و DRD5)و D2 (DRD2، DRD3 و DRD4). گیرنده­ها براساس فارماکولوژی آن­ها، تفاوت­های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دارند(زوا[8] و همکاران، 2010).

 

 

 

1-2 فرضیه­ ها

 

H0: چندشکلی درگیرنده یک ژن دوپامین درجمعیت مرغان بومی خوزستان وجود دارد.

 

H1: چندشکلی در گیرنده­ی یک ژن دوپامین درجمعیت مرغان بومی خوزستان وجود ندارد.

 

1-3 اهداف تحقیق

 

1-3-1اهداف اصلی:

 

الف) تعیین چندشکلی ژن دوپامین در مرغ  بومی خوزستان

 

ب) تعیین فراوانی آلل­های گیرنده یک ژن دوپامین در نمونه های مورد مطالعه

 

ج) تعیین فراوانی ژنوتیپی گیرنده یک ژن دوپامین

 

 

 

1-3-2 اهداف فرعی:

 

الف) بررسی تعادل هاردی واینبرگ در مورد ژن دوپامین در جمعیت مرغان بومی خوزستان

 

ب) بررسی تنوع ژنتیکی مرغ بومی

 

1-4 نوآوری:

 

تاکنون گزارش مکتوبی در زمینه پلی مورفیسم دوپامین در مرغ بومی خوزستان یافت نشده است

 

[1].Osman

 

[2]. williams

 

[3].Montaldo and meza­-­Herrera

 

[4].Biase

 

[5].Polygenic

 

[6] .xu

 

[7]. ben-jonathan and hnasko

 

[8]. xu


فرم در حال بارگذاری ...

« پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر درمانی روش جراحی پرکوتانه در درمان سنگ های کلیوی در مقایسه با روش جراحی باز در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز »