وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری:بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس تهران

: در این پایان نامه ارتباط بازده حسابداری و بازده بازاری سهام مورد بررسی قرار می گیرد نمونه بررسی شده شامل اطلاعات ماهانه 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران می باشد که برای سال های 1370 تا 1374 جمع آوری شده است . در آزمون های گرانجر به کار برده شده از دو سری بازده حسابداری و بازده بازاری سهام استفاده شده است . این آزمون عینا برای اولین بار توسط اوهلین در انگلستان در سال 1991 به کار برده شد و سپس در سال 1995توسط گروهی به نام های دیوید آلن ، پال کانگ پورلین و گری مک دونالد به کار برده شده است . در هر صورت این تحقیق حمله ای است علیه تورش احتمالی با بهره گرفتن از قیمت های سهام و سعی درمحاسبه سری های بازده بازاری سهام به وسیله اطلاعاتی که در گزارشات سه ماهه آورده شده است . علت ان این است که معمولا یک تاخیر سه ماهه بین زمان انتشار اطلاعات و پراکنده شدن واقعی آن وجود دارد . ما در این تحقیق می خواهیم تاخیر های ماهانه را مورد بررسی قرار دهیم که در این جهت سری های بازده بازاری سهام در برابر تمام تغییرات سرمایه ای تعدیل می شوند . قبل از انجام آزمون گرانجر کوشش ما براین است همگرایی داده ها را به وسیله انجام آزمون گرانجر نیست . ما از آن به عنوان یک راهنما کلی یاد می کنیم و معتقدیم در صورتیکه متغیر ها از درجات متفاوتی همگرا باشند انتظار عدم وجود ارتباط بین متغیر ها وجود خواهد داشت . آزمون علیت گرانجر مستلزم انجام رگرسیون هایی است که از یک شکل محدود شروع و به اشکال نامحدود ادامه می بابد . بهر حال وقتی احتمالات بدست آمده از دو آزمون رگرسیون موضوع آزمون Mann- whitney u قرار گیرند ما نمی توانیم دو فرضیه پوچی که آزمون ها به آن منتهی نشده اند را رد کنیم.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری :بررسی کارآیی نسبت های مالی تعهدی و نسبت های مالی مبتنی بر جریان نقدی در پیش بینی بازده سهام

:
امروزه حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی مطرح می باشد .
وست چارجمن سیستم را به شرح ذیل تعریف می کند یک سیستم
متشکل از اجزا بهم پیوسته ای است که جهت دستیابی به هدف یا
اهداف خاصی با موقعیت های مکانی و زمانی خاصی در کنار یکدیگر
قرار گرفته اند . حسابداری نیز به عنوان یک سیستم اطلاعاتی دارای
محصولاتی جهت دستیابی به یکسری اهداف می باشد . هدف اصلی
سیستم حسابداری تهیه اطلاعات مالی مفید برای تصمیم گیری است
و شاید این منطقی ترین و حقیقی ترین غایت است که بتوان برای حسابداری
ترسیم کرد و صورت های مالی اساسی ابزار اصلی انتقال اطلاعات به استفاده
کنندگان می باشد .
به بیانی دیگر سیستم حسابداری انبوه معاملات و آثار مالی رویداد های موثر

بر واحد های اقتصادی را شناسایی و براساس روش های منطقی و مدون

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

اندازه گیری ، طبقه بندی ، تجمیع و تلخیص می کند و به صورت گزارشهایی
مختصر و مفید و در عین حال مرتبط در می آورد و با ارائه صحیح این اطلاعات
وضعیت مالی ، نتایج عملیات و انعطاف پذیری واحد های اقتصادی را نشان
می دهد .گزارش هایی که حسابداری به عنوان سیستم اطلاعاتی فراهم
می آورد سرمایه گذاران ، اعطا کنندگان وام و اعتبار ، مراجع قانونی ، کارکنان
و سایر اشخاص ذیحق و ذیعلاقه به واحد های اقتصادی را در اتخاذ تصمیمات
مالی آگاهانه یاری می دهد . از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری و اتخاذ
تصمیمات مالی یکی از موارد ضروری و اساسی در فرایند رشد و توسعه
اقتصادی کشور به شمار می رود . 
اصلی ترین عاملی که هر سرمایه گذار در تصمیم گیری خود مورد توجه خاص
قرار می دهد نرخ بازده است . یعنی سرمایه گذاران به دنبال پر بازده ترین
فرصت ها برای سرمایه گذاری مازاد منابع خود در بازارهای سرمایه هستند .

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته حسابداری :تاثیر اقلام تشکیل دهنده صورت جریان های نقدی بر تصمیم گیری مدیران شرکتها

: اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده کنندگان صورت های مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و زمان وضعیت ایجاد آن است و از آنجاییکه یکی از اهداف مدیریت هر واحد انتفاعی ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری می باشد . مدیریت در قبال طرح ریزی در این مورد که چگونه و چه موقع وجه نقدی مورد نیاز تامین و به کار گرفته شود مسئولیت دارد . و با توجه به اینکه علل ورود وجه نقد به واحد تجاری و علل خروج وجه نقد از ان در واقع بازتاب تصمیم گیری های مدیریت در مورد برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت عملیاتی و طرح های سرمایه گذاری و تامین مالی واحد انتفاعی است در این بررسی تلاش شده است که به میزان تاثیر صورت جریان های نقدی در تصمیم گیری مدیران پرداخته شود . در این تحقیق فرضیات پژوهش عبارتند از فرض اول ارائه صورت جریان ه ای نقدی بر تصمیم گیری های مدیران تاثیر دارد و فرض دوم نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی بیشترین تاثیر را در تصمیم گیری مدیران دارد. در این تحقیق دیدگاه های مدیران 96 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران مورد آزمون قرار گرفته است . اطلاعات لازم برای اثبات فرضیه های تحقیق از طریق پرسشنامه و صورت جریان های نقدی شرکت های فوق جمع آوری شده است . در این تحقیق فرضیات با بهره گرفتن از نرم افزار s-pluse و آمار t-test مورد آزمون قرار گرفته ولی جهت تست مجدد فرضیه دوم یک مدل تشخیص طراحی شده که با استفاده از تحلیل ممیز قابل بررسی می باشد و آزمون مورد استفاده در مدل فوق آزمون لامبدای ویلکز می باشد .

پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: بررسی تأثیر مدل های وابسته به ولتاژ بار


مسئله پایداری ولتاژ یكی از اساسی ترین مسائل سیستم قدرت است و كشورهای مختلفی با این مشكل در شبكه های خود مواجه هستند. پایداری ولتاژ سیستم قدرت یكی از مهمترین مسائلی است كه در طراحی و بهره برداری نگرانی ایجاد می كند. این نگرانی می تواند با افت ولتاژ سیستم مشخص گردد. این افت ولتاژ در ابتدای كار بتدریج بوده اما در نهایت سریع می شود. موارد زیر می توانند بعنوان فاكتورهای شركت كننده در این مسئله در نظر گرفته شوند:
1- در تنگنا گذاشتن سیستم یا فشار وارد كردن به آن بعنوان مثال بهره برداری از سیستم تحت شرایط ماكزیمم باردهی توان
راكتیو.
2- ناكافی بودن منابع تولید قدرت راكتیو.
3- مشخصات و نوع رفتار بارها در ولتاژهای پائین و مغایر بودن این رفتار با رفتار مدلهای سنتی بارها كه در سیستم های قدرت
مورد استفاده قرار گرفته اند.
4- پاسخ ترانسفورمرهای تپ – چنجردار به كاهش اندازة ولتاژ در باس های بار.
5- عملكرد ناخواسته و غیرقابل پیش بینی رله ها كه در شرایط كاهش اندازه ولتاژ رخ خواهد داد.

مسئله پایداری ولتاژ بیشتر یک پدیده دینامیكی است و شبیه سازی در حالت گذرا برای پایداری گذرا نیز ممكن است كه بكار رود. در هر حال، بعضی از شبیه سازی ها نمی توانند اطلاعات حساسیت یا درجه پایداری را به آسانی فراهم آورند. و این روش های شبیه سازی با صرف زیاد وقت در شبیه سازی های كامپیوتری و بكارگیری كوشش و روش های مهندسی در آنالیز نتایج را بیان می دارند. این مسئله به بازنگری و بازرسی شرایط سیستم در یک مقیاس وسیع و همچنین در نظر گرفتن تعداد زیادی رخداد تصادفی احتیاج دارد. بنابراین در 

دانلود مقاله و پایان نامه

بسیاری از كاربردها روش های آنالیز استاتیكی بسیار سودمندتر هستند. و می توانند بینش بیشتری را در مورد ولتاژ و توان راكتیو بار فرآهم آورند.

بنابراین، داشتن یک روش آنالیز، كه بتواند مسئله فروپاشی ولتاژ در سیستم قدرت را پیش بینی كند امری ضروی می باشد. در نتیجه، توجه قابل ملاحظه ای توسط محققان سیستم قدرت برروی این مسئله شده و روش های مختلفی در مقالات برای آنالیز این مسئله پیشنهاد شده است.
مسئله قدرت راكتیو و كنترل ولتاژ از مسائل مشهور این بحث هستند و توسط بسیاری از محققان مورد توجه قرار گرفته اند. می دانیم كه برای حفظ یک پروفیل ولتاژ مورد قبول برای یک سیستم بایستی منابع كافی توان راكتیو در محلهای مناسبی استفاده شوند. با این همه داشتن یک پروفیل ولتاژ مناسب لزوماً پایداری ولتاژ را تضمین نخواهد كرد. بعبارت دیگر اگرچه ولتاژ پائین اكثر اوقات از ناپایداری ولتاژ نشأت می گیرد لزوماً باعث آن نخواهد شد.
همانطور كه بیان شد روش های آنالیز مختلفی در مقالات و نشریات برای آنالیز پایداری ولتاژ ارائه شده است كه میتوان از آنالیز مدال و روش پخش بار تداومی نام برد. اساس روش آنالیز مدال بر محاسبه مقادیر ویژه كوچكتر ماتریس ژاكوبین كاهش یافته و همچنین بردارهای ویژه چپ و راست متناظر با این مقدار ویژه می نیمم پایه گذاری شده است. مقادیر ویژه نشأت گرفته یا وابسته به یک مد ولتاژ یا توان راكتیو متغیر هستند. پایداری سیستم بوسیلة چك كردن مقادیر ویژه قابل ارزیابی است. اگر تمام مقادیر ویژه مثبت باشند آنگاه سیستم قدرت بعنوان یک سیستم پایدار در نظر گرفته خواهد شد. بعبارت دیگر حتی اكر یكی از مقادیر ویژة سیستم منفی باشند آنگاه سیستم قدرت ناپایدار بوده و ولتاژ دچار فروپاشی خواهد شد. و مقدار ویژه صفر نشان دهندة آن است كه سیستم در حاشیه ناپایداری قرار گرفته است. وضعیت فروپاشی ولتاژ برای یک سیستم پایدار با ارزیابی مقادیر ویژه مینیمم قابل پیشگوئی است. اندازه هر كدام از مقادیر ویژة مینیمم معیاری جهت اندازة نزدیک شدن به فروپاشی ولتاژ می باشد.
با بهره گرفتن از فاكتور مشاركت باس های ضعیف یا ناحیه ضعیف سیستم از جهت نزدیكی به فروپاشی مشخص خواهند شد. این قسمت از سیستم در واقع بیشترین نقش را در فروپاشی ولتاژ اعمال خواهد كرد. و همانگونه كه بروز اتفاقات ناگهانی می تواند باعث ناپایداری و از دست دادن سیستم گردد این وضعیت (باسهای ضعیف) نیز اگر جبران نشوند باعث از دست دادن سیستم خواهند شد.

سمینار ارشد رشته برق الکترونیک: بررسی یک مخلوط کننده فرکانسی در باند فرکانسی

: مخابرات UWB برای اولین بار در دهه 1960 معرفی شد و برای رادار، حسگر، مخابرات نظامی و کاربردهای زیست شناسی در 20 سال بعد از آن به کار رفت. در سال 2002، FCC رنج فرکانسی 10.6GHz~3.1 را برای کاربردهای UWB باز کرد و توان انتقال آن را به 41.3dBm- محدود کرد، بدین معنا که سیستم های UWB روز فراهم کردن: توان کم، قیمت کم و عملکرد باند وسیع در مساحت کوتاه تمرکز کردند. در مقایسه با کاربردهای باند باریک طراحی المان ها در سیستم های UWB بسیار متفاوت و چالش ساز است. یکی از المان های مهم در گیرنده های UWB میکسرها هستند. میکسرها برای تبادل اطلاعات بین تعداد زیادی کانال مشابه UWB RF و از طریق آنتن ها نقش کلیدی دارند. میکسر، در واقع یک مبدل فرکانس است که در مدارات مخابراتی وظیفه تبدیل (و یا ترکیب) سیگنال از یک فرکانس به فرکانس (های) دیگر را به عهده دارد. اهمیت این عملکرد هم به وضوح در تهیه و تامین فرکانس های کاری مناسب با پایداری و نویز مطلوب است. میکسر می بایستی: 1) بهره تبدیل بالا، که اثرات نویز در طبقات بعدی را کاهش دهد. 2) NF کوچک، که LNA را از داشتن یک بهره بالا راحت کند. 3) خطی بودن بالا، که رنج دینامیک گیرنده را بهبود ببخشد و سطوح اینترمدولاسیون را کاهش دهد. هر کارایی بایستی توسط مصالحه در طراحی میسکر به دست آید. میکسر سلول گیلبرت با برخی تغییرات در ساختار آن نتایج قابل قبولی برای کاربرد در سیستم های UWB به دست می دهد. مقصود ما در این سیمنار بررسی ساختارهای مناسب میکسر جهت استفاده در سیستم های فراپهن باند UWB با بهره گرفتن از تکنولوژی CMOS است. برای این منظور ابتدا سیستم های UWB در فصل اول بررسی می گردند. سپس در فصل دوم میکسرهای گوناگون مورد بحث قرار گرفته و کارایی های آنها مقایسه می شود. در فصل سوم یازده مقاله ای در این زمینه را که در سال های اخیر طبع رسیده است تک تک بررسی کرده و در انتها در فصل چهارم نتایج به دست آمده و مزایا و معایب هر روش بیان می گردد. فصل اول سیستم های فراپهن باند (UWB) 1-1- تاریخچه در طول دهه های اخیر پیشرفت سریع ارتباطات باعث ایجاد تقاضا برای قطعات بهتر و ارزان تر و همچنین تکنولوژی های پیشرفته تر شده است. افزایش تقاضا برای انتقال سریع و افزا یش نرخ اطلاعات در عین مصرف کم توان تاثیرات شگرفی را بر تکنولوژی ارتباطات ایجاد کرده است. در هر دو بخش مخابرات بی سیم و سیمی این گرایش منجر به استاده هرچه بیشتر از مدولاسیون هایی با استفاده بهینه تر از طیف فرکانسی و یا افزایش پهنای کانال ها گشته است. این روش ها به همراه روش های مهندسی برای کاهش توان، به منظور تولید تراشه های ارزان و با مصرف توان کم در صنعت استفاده می شود. افزایش و گسترش استانداردها نه تنها باعث شده که سیستم ها با طیف های شلوغ تری از لحاظ فرکانسی روبرو باشند بلکه باعث شده است تا سیستم ها به سوی چند استاندارده بودن سوق داده شده و قابلیت انطباق با استانداردهای مختلف را داشته باشند. در حقیقت این پیشرفت تکنولوژی منجر به طراحی و تولید دستگاه هایی شده است که قابلیت کارکرد در باندهای وسیع تری را داشته باشند، مانند تکنولوژی فراپهن باند (UWB). تکنولوژی فراپهن باند (UWB) به شیوه کاملا متفاوتی از سایر تکنولوژی ها از باند فرکانسی استفاده می کند. این سیستم ها از پالس های باریک و پردازش سیگنال در حوزه زمانی برای انتقال اطلاعات استفاده می کنند، بدین صورت سیستم های فراپهن باند (UWB) قادرند در بازه زمانی مشخص اطلاعات بیشتری را نسبت به سیستم های قدیمی تر منتقل کننده زیرا حجم انتقال اطلاعات در سیستم های مخابراتی به صورت مستقیم با پهنای باند تخصیص یافته و لگاریتم (Signal to SNR Noise Ratio) متناسب است.