وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه ارشد رشته حسابداری:تحقیق در رابطه باریسک سیستماتیک جریانات نقدی عملیاتی و بازده سهام شرکتهای بورس

:
رشد و شکوفایی اقتصاد هرکشور به سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسب بستگی دارد .
هدایت صحیح جریانات پولی و وجود سرگردان به جانب کارهای تولیدی ، رشد اقتصادی
، افزایش تولید ناخالصی ملی ، ایجاد اشتغال ، افزایش درآمد سرانه و نهایتا رفاه عمومی
را در پی خواهد داشت . سرمایه گذاری عبارتست از تخصیص منابع مالی به دارایی های
واقعی یا مالی مشمول بازده متناسب با ریسک مورد انتظار .
هدف سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری به حداکثر رسانیدن ثروت خود می باشد . و
در جهت تحقق این هدف سعی می کنند در دارائیهایی که نرخ بازده بالا و ریسک نسبتا پایین
تری دارند ، سرمایه گذاری نمایند . اگر شخصی در اوراق  بهاداری سرمایه گذاری کند که نرخ

بازدهی آن از نرخ مورد انتظار بیشتر باشد ارزش با قیمت این اوراق افزایش خواهد یافت و

 

پایان نامه

 

ثروت وی نیز زیادتر خواهد شد و برعکس .
انجام سرمایه گذاری مستلزم تامین مالی است و دو گروه عمده ای که تامین مالی سرمایه گذاری
را بر عهده دارند ، بستانکاری و سرمایه گذاران می باشند . از دید گروه اول قدرت و وضعیت مالی
شرکتهای اعتبار گیرنده در پرداخت به موقع بدی های ، از اهمیت به سزایی برخوردار است و این
قدرت از سودآوری شرکت آشکار می گردد . اما از دیدگاه سرمایه گذاران مساله به مراتب عمیق تر
است زیرا در این فرایند آنها دارای ریسک افزون تر بوده و در نهایتا به دنبال بازده بالاتر نیز خواهد
بود .
بدون شک عمده ترین اقدام ، در جهت تشویق مردم به سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی یا
خرید سهام شرکت ها ، ایجاد تعادل بین بازدهی و ریسک اینگونه سرمایه گذاری ها در مقایسه با
سایر سرمایه گذاری های غیر مولد می باشد . در بازار سرمایه ، سرمایه گذاری سعی دارند که حتی
الامکان پس انداز های خود را در سرمایه گذاری هایی صرف کنند که بیشترین بازدهی ها داشته باشد
اما در این راستا به ریسک مربوط به سرمایه گذاری عاید شان شود . در این مورد ایجاد محیطی مناسب
توسط دست اندر کاران اقتصاد کشور انجام گیرد و در این راستا تشکیل و فعالیت بورس اوراق بهادار
می تواند سهم عمده ای در نیل به هدف های فوق داشته باشد .
بورس اوراق بهادار به عنوان بازاری عمل می کند که در آن پس اندازها ووجود نقدینگی اشخاص با استفاده
از نقش واسطه گری و خدمات کارگزاران به مصرف در موسسات تولیدی یا بازرگانی به صورت بلند مدت
هدایت می شود .
در ایران با ویژگی های اقتصادی کشورهای در حال توسعه ، به وجود آوردن شرایطی که سرمایه گذاران از
میان شقوق مختلف ، سرمایه گذاران در اوراق بهادار و سهام شرکت را برگزینند از اهمیت خاص برخوردار
می باشد .

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری :شناسایی عوامل موثر برتغییر حسابرس در ایران

: با توجه تاثیری که تغییر حسابرسان در استقلال آنها دارد این پدیده در سالهای اخیر به زمینه مهمی در تحقیقات دانشگاهی و محافل حرفه ای تبدیل شده است . عوامل مختلفی بر تغییر حسابرسان تاثیر دارد . از جمله اختلاف درباره محتوای گزارش های مالی ، اختلاف درباره محتوای گزارش های حسابرسی ، تغییر و جابه جایی مدیران یا سهامداران عمده شرکت ها عدم توافق بر سر حق الزحمه حسابرسی . هرکدام از موارد فوق که موجب تغییر حسابرس شوند به نوعی موجب تضعیف استقلال حسابرسان خواهند بود در این تحقیق به دنبال این هستیم که بدانیم آیا عوامل مذکور در محیط اقتصادی ایران بر تغییر حسابرسان اثر گذار هستند یا خیر ؟ نتایج نشان می دهد که حق الزحمه حسابرسی ، کیفیت کار حسابرس ، تغییر مدیران شرکت ها ، اندازه شرکت و نرخ بازگشت سرمایه شرکت ها در سطح اطمینان 0.95 بر تغییر ح سابرسان از سوی شرکت ها تاثیر مثبت دارد . همچنین رگرسیون لوجستیک چند متغیره نشان دهنده تاثیر عواملی مانند حق الزحمه حسابرسی ، نوع اظهار نظر حسابرس، تغییر مدیران شرکت ها و اندازه شرکت بر تغییر حسابرسان شرکت ها می باشد . یافته های این تحقیق نشان می دهد که تغییر حسابرس پی آمد فاکتور های مشخص می باشد . با این وجود استفاده کنندگان از صورت های مالی باید آگاه باشند که تغییر حسابرس پی آمد متغیر هایی غیر از آنچه مشخص شده است نیز باشد . بر این اساس نهاد های مسوول باید سیاست های تغییر حسابرس را طوری توسعه دهند که عوامل غیر مشروع نتواند موجب تغییر حسابرس را طوری توسعه دهند که عوامل غیر مشروع نتواند موجب تغییر حسابرس شود . همچنین سیاست های تغییر حسابرس باید به گونه ای باشد که تضعیف استقلال حسابرسان جلوگیری نماید .

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری :بررسی ارتباط قیمت های مبادلاتی سهام با روش های متداول قیمت گذاری در مدیریت مالی

:
یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر سرمایه گذاری است . با حضور سرمایه
در فعالیت های صنعتی بازدهی سایر عوامل افزایش می یابد در این راستا بورس
اوراق بهادار مهمترین ابزاری است که می تواند سرمایه ها را بسیج نموده و در
صنایع مختلف هدایت نماید . اهمیت بورس اوراق بهادار در کشورهای صنعتی به
حدی است که امروزه فعالیت آن به عنوان یکی از شاخص های رشد اقتصادی
مورد لحاظ قرار می گیرد .
اصلاح و توسعه ساختار اقتصادی ایران که از اهداف اولیه برنامه اول و دوم اقتصادی
دولت طی سال های اخیر می باشد از دیدگاه های مختلف توسط صاحبنظران و
کارشناسان امر در محافل علمی و مطبوعاتی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
این تجزیه و تحلیل مشتمل بر بخش های مختلف اقتصادی است که یکی از این زیر
بخش ها ، بازارهای مالی کشور است که نقش تعیین کننده و اساسی  در روند
توسعه اقتصادی کشور – بازار های مالی شامل بازار سرمایه و بازار پول است – ایفا
می نماید . بورس اوراق بهادار بر نقش ارشادی برای گروه سرمایه گذاران ، عامل
اصلی تحرک و به کارگیری سرمایه های اندک و کلان سرگردان و حلقه ارتباطی
بین بازار پول و سرمایه می باشد . با جهت گیری اقتصاد کشور طی سالهای اخیر

به سوی اقتصاد مبتنی بر بازار و خصوصی سازی در قالب برنامه های اول و دوم

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

توسعه اقتصادی اجتماعی واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی سازی
در قالب برنامه های اول و دوم توسعه اقتصادی اجتماعی واگذاری شرکت های
دولتی به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت . در این راستا مهمترین دغدغه
خاطر مدیران و مسئولان مربوط ارزش واقعی مالکیت مورد انتقال و یا به عبارتی
دیگر ارزش ذاتی قیمت سهام شرکت های مورد انتقال می باشد .
از طرفی دیگر خریداران سهام نیز با توجه به پیچیدگی های داراییها و تمهیدات
مختلف شرکت ها و ترکیب صاحبان سهام آنان ، همیشه در این تردید می باشند
تا قیمت عادلانه بخش یا کل سهام شرکت را به درستی تشخیص دهند .
در ادامه فصل ابتدا اشاره ای به مسئله مورد بحث نموده و این مورد را که چرا محقق
چنین موضوعی را برای تحقیق انتخاب کرده است مورد بررسی قرار می دهیم . سپس
چند جمله ای در مورد اهمیت موضوع صحبت خواهیم کرد پس از آن فرضیات تحقیق و
هم چنین قلمرو پژوهش مربوطه را از نظر موضوعی زمانی و مکانی تشریح خواهیم کرد .

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری :بررسی رابطه ویژگی های ساختار مالی و عملکرد شرکتها با سطح افشای اطلاعات در صورت های مالی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه ویژگی های ساختار مالی و عملکرد شرکتها با سطح افشای اطلاعات در صورت های مالی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه علوم اداری گروه حسابداری کارشناسی ارشد رشته حسابداری موضوع : بررسی رابطه ویژگی های ساختار مالی و عملکرد شرکتها با سطح افشای اطلاعات در صورت های مالی برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) موضوع تحقیق : انقلاب صنعتی در اروپا باعث به وجود آمدن شرکت ها و کارخانه های بزرگی گردید که این شرکت ها نیاز به سرمایه های زیادی داشتند . تامین این سرمایه از طریق یک یا چند نفر امکان پذیر نبود لذا از طریق جذب سرمایه های کوچک توسط شرکت های سهامی ، اقدام به سرمایه گذاری های کلان گردید با توجه به ویژگی های شرکت های سهامی عام از جمله قابلیت نقل و انتقال آسان سهام این شرکت ها بازارهای بورس اوراق بهادار رونق گرفت و به این ترتیب استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکت ها افزایش یافتند . امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد این در حالیست که تصمیم سرمایه گذاران در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به خود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد . حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است این سیستم اطلاعاتی به ع نوان زیر مجموعه سیستم های اطلاعاتی مدیریت وظیفه پردازش داده های مالی را بر عهده دارد . اگر چه استفاده کننده بخش عمده ای از محصولات این سیستم اطلاعاتی ، مدیریت یک واحد اقتصادی است اما مدیریت بنا به وظایف و مسئولیت هایی که در قبال گروه های مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچین بنا برالزامات قانونی یا درخواست های طرفهای تجاری یا تامین کنندگان مالی واحد های اقتصادی اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده کنندگان خارج از واحد های اقتصادی قرار می دهد . گزارش های مالی سالانه از مهمترین محصول سیستم های اطلاعاتی حسابداری است که برای گروه های مختلفی از استفاده کنندگان خارجی اطلاعات مالی در چهار چوب مشخصی ارائه می شود .

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی فرایند تدوین استاندارد های گزارشگری مالی

:
تدوین استاندارد های حسابداری مالی به عنوان چالشی برای تحقیقات حسابداری
انتقادی مطرح شده و فرایند به صورت بالقوه مستعد تحمیل نمودن زبان های هنگفت
و اعطای سود های بادآورده برای طرفین درگیر می باشد . یکی از سوالات اساسی
که در ادبیات حسابداری مطرح شده این است که چه استاندارد های مشخصی باید
منتشر شوند ؟ هدف اصلی این رساله این است که چگونگی باید به این سوال پاسخ
داده شود . تجزیه و تحلیل تاریخچه تدوین استاندار های حسابداری مالی در این رساله

دو موضوع اساسی را فاش نموده که ساختار اساسی این مطالعه را تشکیل می دهند

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

اولین و اساسی ترین آنها طرح این سوال است که اهداف تدوین استاندارد چه چیز هایی
هستند ؟ و اینکه چه چیزهای باید باشند ؟ ی از تاریخچه و ادبیات آشکار می سازد
که منافع عموم به عنوان یک موضوع اساسی در مباحث مربوط به استاندارد های حسابداری
و فرایند تدوین آنها مطرح شده است .
این رساله در ادامه به مطالعات اهداف تدوین استاندار ها پرداخته و با مطرح نمودن اصل
اولیت استفاده کننده و اصل بی طرفی به عنوان دو موضوع اساسی مطرح شده در این
زمینه به تجزیه و تحلیل انها می پردازد . سپس تجزیه و تحلیل ها دیدگاهی را که فرض
می نماید استاندارد ها بر مبنای مجموعه ای از مفاهیم ، اصول و حقایق اساسی انتخاب
می شود مشخص نموده و سپس منطق فرایند تصمیم گیری مطرح می شود نتایج بدست
آمده از این تحقیق بیانگر این است که تدوین استاندار های حسابداری مالی بر مبنای رعایت
اصل اولویت استفاده کننده در زمینه عملی معقولترین اصلی می باشد که براساس یک تئوری
منطقی فرایند تدوین استاندار ها ایجاد شده است .