وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته حسابداری :تاثیر اقلام تشکیل دهنده صورت جریان های نقدی بر تصمیم گیری مدیران شرکتها

: اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده کنندگان صورت های مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و زمان وضعیت ایجاد آن است و از آنجاییکه یکی از اهداف مدیریت هر واحد انتفاعی ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری می باشد . مدیریت در قبال طرح ریزی در این مورد که چگونه و چه موقع وجه نقدی مورد نیاز تامین و به کار گرفته شود مسئولیت دارد . و با توجه به اینکه علل ورود وجه نقد به واحد تجاری و علل خروج وجه نقد از ان در واقع بازتاب تصمیم گیری های مدیریت در مورد برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت عملیاتی و طرح های سرمایه گذاری و تامین مالی واحد انتفاعی است در این بررسی تلاش شده است که به میزان تاثیر صورت جریان های نقدی در تصمیم گیری مدیران پرداخته شود . در این تحقیق فرضیات پژوهش عبارتند از فرض اول ارائه صورت جریان ه ای نقدی بر تصمیم گیری های مدیران تاثیر دارد و فرض دوم نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی بیشترین تاثیر را در تصمیم گیری مدیران دارد. در این تحقیق دیدگاه های مدیران 96 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران مورد آزمون قرار گرفته است . اطلاعات لازم برای اثبات فرضیه های تحقیق از طریق پرسشنامه و صورت جریان های نقدی شرکت های فوق جمع آوری شده است . در این تحقیق فرضیات با بهره گرفتن از نرم افزار s-pluse و آمار t-test مورد آزمون قرار گرفته ولی جهت تست مجدد فرضیه دوم یک مدل تشخیص طراحی شده که با استفاده از تحلیل ممیز قابل بررسی می باشد و آزمون مورد استفاده در مدل فوق آزمون لامبدای ویلکز می باشد .

پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: بررسی تأثیر مدل های وابسته به ولتاژ بار


مسئله پایداری ولتاژ یكی از اساسی ترین مسائل سیستم قدرت است و كشورهای مختلفی با این مشكل در شبكه های خود مواجه هستند. پایداری ولتاژ سیستم قدرت یكی از مهمترین مسائلی است كه در طراحی و بهره برداری نگرانی ایجاد می كند. این نگرانی می تواند با افت ولتاژ سیستم مشخص گردد. این افت ولتاژ در ابتدای كار بتدریج بوده اما در نهایت سریع می شود. موارد زیر می توانند بعنوان فاكتورهای شركت كننده در این مسئله در نظر گرفته شوند:
1- در تنگنا گذاشتن سیستم یا فشار وارد كردن به آن بعنوان مثال بهره برداری از سیستم تحت شرایط ماكزیمم باردهی توان
راكتیو.
2- ناكافی بودن منابع تولید قدرت راكتیو.
3- مشخصات و نوع رفتار بارها در ولتاژهای پائین و مغایر بودن این رفتار با رفتار مدلهای سنتی بارها كه در سیستم های قدرت
مورد استفاده قرار گرفته اند.
4- پاسخ ترانسفورمرهای تپ – چنجردار به كاهش اندازة ولتاژ در باس های بار.
5- عملكرد ناخواسته و غیرقابل پیش بینی رله ها كه در شرایط كاهش اندازه ولتاژ رخ خواهد داد.

مسئله پایداری ولتاژ بیشتر یک پدیده دینامیكی است و شبیه سازی در حالت گذرا برای پایداری گذرا نیز ممكن است كه بكار رود. در هر حال، بعضی از شبیه سازی ها نمی توانند اطلاعات حساسیت یا درجه پایداری را به آسانی فراهم آورند. و این روش های شبیه سازی با صرف زیاد وقت در شبیه سازی های كامپیوتری و بكارگیری كوشش و روش های مهندسی در آنالیز نتایج را بیان می دارند. این مسئله به بازنگری و بازرسی شرایط سیستم در یک مقیاس وسیع و همچنین در نظر گرفتن تعداد زیادی رخداد تصادفی احتیاج دارد. بنابراین در 

دانلود مقاله و پایان نامه

بسیاری از كاربردها روش های آنالیز استاتیكی بسیار سودمندتر هستند. و می توانند بینش بیشتری را در مورد ولتاژ و توان راكتیو بار فرآهم آورند.

بنابراین، داشتن یک روش آنالیز، كه بتواند مسئله فروپاشی ولتاژ در سیستم قدرت را پیش بینی كند امری ضروی می باشد. در نتیجه، توجه قابل ملاحظه ای توسط محققان سیستم قدرت برروی این مسئله شده و روش های مختلفی در مقالات برای آنالیز این مسئله پیشنهاد شده است.
مسئله قدرت راكتیو و كنترل ولتاژ از مسائل مشهور این بحث هستند و توسط بسیاری از محققان مورد توجه قرار گرفته اند. می دانیم كه برای حفظ یک پروفیل ولتاژ مورد قبول برای یک سیستم بایستی منابع كافی توان راكتیو در محلهای مناسبی استفاده شوند. با این همه داشتن یک پروفیل ولتاژ مناسب لزوماً پایداری ولتاژ را تضمین نخواهد كرد. بعبارت دیگر اگرچه ولتاژ پائین اكثر اوقات از ناپایداری ولتاژ نشأت می گیرد لزوماً باعث آن نخواهد شد.
همانطور كه بیان شد روش های آنالیز مختلفی در مقالات و نشریات برای آنالیز پایداری ولتاژ ارائه شده است كه میتوان از آنالیز مدال و روش پخش بار تداومی نام برد. اساس روش آنالیز مدال بر محاسبه مقادیر ویژه كوچكتر ماتریس ژاكوبین كاهش یافته و همچنین بردارهای ویژه چپ و راست متناظر با این مقدار ویژه می نیمم پایه گذاری شده است. مقادیر ویژه نشأت گرفته یا وابسته به یک مد ولتاژ یا توان راكتیو متغیر هستند. پایداری سیستم بوسیلة چك كردن مقادیر ویژه قابل ارزیابی است. اگر تمام مقادیر ویژه مثبت باشند آنگاه سیستم قدرت بعنوان یک سیستم پایدار در نظر گرفته خواهد شد. بعبارت دیگر حتی اكر یكی از مقادیر ویژة سیستم منفی باشند آنگاه سیستم قدرت ناپایدار بوده و ولتاژ دچار فروپاشی خواهد شد. و مقدار ویژه صفر نشان دهندة آن است كه سیستم در حاشیه ناپایداری قرار گرفته است. وضعیت فروپاشی ولتاژ برای یک سیستم پایدار با ارزیابی مقادیر ویژه مینیمم قابل پیشگوئی است. اندازه هر كدام از مقادیر ویژة مینیمم معیاری جهت اندازة نزدیک شدن به فروپاشی ولتاژ می باشد.
با بهره گرفتن از فاكتور مشاركت باس های ضعیف یا ناحیه ضعیف سیستم از جهت نزدیكی به فروپاشی مشخص خواهند شد. این قسمت از سیستم در واقع بیشترین نقش را در فروپاشی ولتاژ اعمال خواهد كرد. و همانگونه كه بروز اتفاقات ناگهانی می تواند باعث ناپایداری و از دست دادن سیستم گردد این وضعیت (باسهای ضعیف) نیز اگر جبران نشوند باعث از دست دادن سیستم خواهند شد.

سمینار ارشد رشته برق الکترونیک: بررسی یک مخلوط کننده فرکانسی در باند فرکانسی

: مخابرات UWB برای اولین بار در دهه 1960 معرفی شد و برای رادار، حسگر، مخابرات نظامی و کاربردهای زیست شناسی در 20 سال بعد از آن به کار رفت. در سال 2002، FCC رنج فرکانسی 10.6GHz~3.1 را برای کاربردهای UWB باز کرد و توان انتقال آن را به 41.3dBm- محدود کرد، بدین معنا که سیستم های UWB روز فراهم کردن: توان کم، قیمت کم و عملکرد باند وسیع در مساحت کوتاه تمرکز کردند. در مقایسه با کاربردهای باند باریک طراحی المان ها در سیستم های UWB بسیار متفاوت و چالش ساز است. یکی از المان های مهم در گیرنده های UWB میکسرها هستند. میکسرها برای تبادل اطلاعات بین تعداد زیادی کانال مشابه UWB RF و از طریق آنتن ها نقش کلیدی دارند. میکسر، در واقع یک مبدل فرکانس است که در مدارات مخابراتی وظیفه تبدیل (و یا ترکیب) سیگنال از یک فرکانس به فرکانس (های) دیگر را به عهده دارد. اهمیت این عملکرد هم به وضوح در تهیه و تامین فرکانس های کاری مناسب با پایداری و نویز مطلوب است. میکسر می بایستی: 1) بهره تبدیل بالا، که اثرات نویز در طبقات بعدی را کاهش دهد. 2) NF کوچک، که LNA را از داشتن یک بهره بالا راحت کند. 3) خطی بودن بالا، که رنج دینامیک گیرنده را بهبود ببخشد و سطوح اینترمدولاسیون را کاهش دهد. هر کارایی بایستی توسط مصالحه در طراحی میسکر به دست آید. میکسر سلول گیلبرت با برخی تغییرات در ساختار آن نتایج قابل قبولی برای کاربرد در سیستم های UWB به دست می دهد. مقصود ما در این سیمنار بررسی ساختارهای مناسب میکسر جهت استفاده در سیستم های فراپهن باند UWB با بهره گرفتن از تکنولوژی CMOS است. برای این منظور ابتدا سیستم های UWB در فصل اول بررسی می گردند. سپس در فصل دوم میکسرهای گوناگون مورد بحث قرار گرفته و کارایی های آنها مقایسه می شود. در فصل سوم یازده مقاله ای در این زمینه را که در سال های اخیر طبع رسیده است تک تک بررسی کرده و در انتها در فصل چهارم نتایج به دست آمده و مزایا و معایب هر روش بیان می گردد. فصل اول سیستم های فراپهن باند (UWB) 1-1- تاریخچه در طول دهه های اخیر پیشرفت سریع ارتباطات باعث ایجاد تقاضا برای قطعات بهتر و ارزان تر و همچنین تکنولوژی های پیشرفته تر شده است. افزایش تقاضا برای انتقال سریع و افزا یش نرخ اطلاعات در عین مصرف کم توان تاثیرات شگرفی را بر تکنولوژی ارتباطات ایجاد کرده است. در هر دو بخش مخابرات بی سیم و سیمی این گرایش منجر به استاده هرچه بیشتر از مدولاسیون هایی با استفاده بهینه تر از طیف فرکانسی و یا افزایش پهنای کانال ها گشته است. این روش ها به همراه روش های مهندسی برای کاهش توان، به منظور تولید تراشه های ارزان و با مصرف توان کم در صنعت استفاده می شود. افزایش و گسترش استانداردها نه تنها باعث شده که سیستم ها با طیف های شلوغ تری از لحاظ فرکانسی روبرو باشند بلکه باعث شده است تا سیستم ها به سوی چند استاندارده بودن سوق داده شده و قابلیت انطباق با استانداردهای مختلف را داشته باشند. در حقیقت این پیشرفت تکنولوژی منجر به طراحی و تولید دستگاه هایی شده است که قابلیت کارکرد در باندهای وسیع تری را داشته باشند، مانند تکنولوژی فراپهن باند (UWB). تکنولوژی فراپهن باند (UWB) به شیوه کاملا متفاوتی از سایر تکنولوژی ها از باند فرکانسی استفاده می کند. این سیستم ها از پالس های باریک و پردازش سیگنال در حوزه زمانی برای انتقال اطلاعات استفاده می کنند، بدین صورت سیستم های فراپهن باند (UWB) قادرند در بازه زمانی مشخص اطلاعات بیشتری را نسبت به سیستم های قدیمی تر منتقل کننده زیرا حجم انتقال اطلاعات در سیستم های مخابراتی به صورت مستقیم با پهنای باند تخصیص یافته و لگاریتم (Signal to SNR Noise Ratio) متناسب است.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی نحوه استفاده از روش های تحلیلی و شناسایی میزان و موارد کاربرد آن در حسابرسی مستقل مالی

:
روش های تحلیلی یکی از روش های تولید شواهد حسابرسی است که
در فرایند حسابرسی مستقل مالی مورد استفاده قرار می گیرد. محور
اصلی استفاده از این روشها مطالعه روابط بین اطلاعات است. بر مبنای
استاندارد حسابرسی مربوطه استفاده از این روشها در هر یک از مراحل
فرایند حسابرسی یعنی مراحل برنامه ریزی، آزمون محتوا و بررسی کلی
، هدف خاص خود را دنبال می کند. لکن بکارگیری این روشها در خارج از
چارچوب قواعد مشخص شده در استاندارد مربوطه و یا عدم استفاده از آن
می تواند بطور جدی براثر بخشی (کیفیت) حسابرسی تاثیر گذارد. هدف
اصلی این تحقیق، بررسی نحوه استفاده از روش های تحلیلی در فرایند
حسابرسی مستقل مالی در ایران بود. علاوه بر هدف اصلی، شناسایی
تکنیکهای تحلیلی مورد استفاده و میزان و موارد استفاده از روش های تحلیلی
در آزمون محتوای اقلام متفاوت صورتهای مالی اساسی، از دیگر اهداف مورد
نظر در این تحقیق بودند. اطلاعات لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق
با بهره گرفتن از پرسشنامه کتبی جمع آوری شد و جامعه آماری پژوهش، حسا
برسان مستقل بودند. نتایج آزمون فرضیات تحقیق حاکی بر آن بود که در شرایط

فعلی، حسابرسان مستقل در هر سه مرحله از فرایند حسابرسی از روش های

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

تحلیلی استفاده می نمایند. اما بکارگیری این روشها از دیدگاه آنان از اهمیت
قابل ملاحظه ای برخوردار نیست. همچنین نتایج آزمونهای آماری درخصوص
استفاده از انواع تکنیکهای تحلیلی نشان داد که در ایران میزان استفاده از
تکنیکهای تحلیلی پیشرفته همانند تحلیل رگرسیون محدود بوده و از دیدگاه
حسابرسان از پایین ترین درجه اهمیت برخوردارند. در ارتباط با نحوه استفاده از
شواهد تحلیلی در آزمون محتوای اقلام متفاوت صورتهای مالی، نتایج تحقیق بیانگر
آن بود که استفاده از ایندسته شواهد در مرحله آزمون محتوا در قالب شواهد اصلی
، بطور نسبی در چارچوب اصول و ضوابط استاندارد صورت نمی گیرد و اعمال این
روشها در این مرحله از فرایند، با نارسائیهایی همراست، که این امر می تواند کیفیت
حسابرسیهای انجام شده را مخدوش سازد.
در این تحقیق نحوه استفاده از روش های تحلیلی وشناسایی میزان و موارد کاربرد
آن در حسابرسی مستقل مالی د رایران مورد بررسی قرار می گیرد .

پایان نامه ارشد مهندسی برق کنترل: پیشگویی ساختار پروتئین ها به کمک کنترل فازی

بیوانفورماتیک علم استخراج دانش از منابع داده ای بیولوژیكی به كمك آنالیزهای كامپیوتری است از آنجا كه منابع اطلاعاتی موجود در بیوانفورماتیک همراه با عدم قطعیت همراه است.معمولاً اطلاعات آن خام و بعضاً نادقیق بوده است از این رو كنترل فازی روش مؤثر جهت مقابله با عدم قطعیتها و رسیدن به اطلاعات كاملتر ودقیق تر در اختیار قرار می دهد. در نتیجه به كمك روش فازی به مدل سازی این عدم قطعیت ها پرداخته و یک پیشگویی دقیق تر ارائه خواهد شد. فصل اول كلیات 1-1) هدف رشد انفجاری اطلاعات بیولوژیكی نیازمند استفاده از تكنیكهای محاسباتی به منظور نگهداری، سازماندهی و آنالیز ا ین اطلاعات می باشد. نیاز به استخراج دانش از میان انبوه اطلاعات خام شیوه های جدید كامپیوتری را طلب می كند در این میان پیش گویی ساختار پروتئین ها یكی از چالش های اساسی بیولوژیكی ملكولی می باشد. مسأله پیشگویی ساختار پروتئین ها در علوم داروسازی و برای طراحی دا روهای جدید حائز اهمیت بوده است و از صرف گزافی كه برای تعیین ساختار پروتئین ها با روش های تجربی هزینه می گردد جلوگیری می كند در داروسازی برای طراحی داروهای مختلف هزاران ماكرو ملكول مختلف مورد آزمون قرار می گیرد كه تعیین ساختار همة آنها كاری غیر عملی و بسیار هزینه بر می باشد لذا پیشرفت در زمینة پیش گویی ساختار پروتئین ها راه را برای طراحی داروهای جدید هموار می سازد و هزینه های تحقیقاتی را صدها برابر كاهش می دهد. با توجه به سرمایه گذاری اخیر در صنایع دارو سازی در كشور اهمیت این مساله در جهت پیشبرد این دانش و فن اوری غیر قابل انكار می نماید هدف این تحقیق طراحی و پیاده سازی الگوریتم جدید بر اساس منطق فازی جهت پیشگویی و بدست آوردن میزان شباهت بین دو رشته پروتئینی است كه این كار در پیشگویی رفتار یک پروتئین ناشناخته كه تعیین توالی شده است ولی هنوز تعیین ساختار نشده است و همچنین در بدست آوردن ساختارهای دوم و سوم و چهارم و كمك به كاهش عدم قطعیت آنها می تواند بسیار موثر باشد همچنین پروتئین ناشناخته ای كه بالاترین میزان شباهت را با یک پروتئین شناخته شده دارد در بسیاری از كاربردها خواص عملكردی مشابه پروتئینی شناخته دارد. 2-1) پیشینه تحقیق تا كنون در جهان رویكردهای مختلفی و الگوریتم های متعددی جهت پیشگویی هرچه دقیق تر ساختار پروتئین ها ارائه شده است و در طول تقریباً 20 سال گذشته این رویكردها موفق به بهبود حدوداً 20 درصدی دقت پیشگویی شده اند سه راهكار اصلی برای پیشگویی ساختار پروتئین ها مطرح می باشد كه مبین بر روش های چو ضمن – گور، شبكه عصبی و نزدیكترین همسایگی می باشد . هدف از این سمینار بالا بردن میزان اطمینان و در نتیجه بهبود پیشگویی به كمك بدست آوردن بیشترین شباهت بین پروتئینها است این روش می تواند به عنوان یک عامل كمكی هم راه با روش های فوق الذكر به پیشگویی ساختار یا عملكرد بهتر (توسط یكی از روش های فیوژن یا تركیب اطلاعات) منجر گردد.