وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه علوم ارتباطات: بررسی عوامل موثر برمشارکت اجتماعی سمن های جوانان (سازمانهای غیر دولتی یا مردم نهاد جوانان) در فضای مجازی « اینترنت»(با تاكید برسمن‌های زیر نظر وزارت ورزش و جوانان در تهران)

 
تاریخ: 07-11-99
نویسنده: نویسنده محمدی

جامعه انسانی مطلوب مجموعه ­ای موزون و همگن است و مؤلفه‌های آن به مانند سایر مظاهر طبیعت در عین تکثر و پراکندگی از نوعی پویایی، همبستگی و همزیستی برخوردار می باشد این ویژگی­ها سازگاری اعضای جامعه را اجتناب ناپذیر نموده و نوعی توازن اجتماعی را پدید می آورد که اقتضای هماهنگی و توازن اجتماعی در جامعه وجود سیستم پایدار در روابط انسان‌ها است.
برای اینکه بتوان به جامعه ای پویا و مطلوب دست یافت، فرهنگ، نظام نهادینه جوامع خصوصاً در ساختار قدرت باید دچار تحول و دگرگونی هایی گردند که لازمه عینیت بخشیدن به این تحولات نوآوری، خلاقیت به همراه استفاده از تمامی ظرفیت‌های اجتماعی و تشریک مساعی در جهت بهبود رابطه انسانی در جامعه می‌باشد.
زندگی اجتماعی و مشارکت در بطن هر جامعه ای وجود دارد و در مفاهیمی چون همبستگی، اتحاد و همکاری در فعالیت‌های اجتماعی نهفته

پایان نامه

 و از دیرباز به عنوان پایه‌های تکوین هر جامعه ای مورد نظر بوده است. در حال حاضر می توان گفت مشارکت یکی از نیازهای اجتماعی انسان می باشد چرا که انسان موجودی است اجتماعی به این معنی که در اثر تعامل و زیست با دیگران نه تنها بقای خود را تضمین می کند بلکه از این راه هویت و شخصیت خود را تکامل می بخشد. یکی از شرط‌های لازم برای رسیدن به این اهداف وجود نظامی منسجم با ابعاد ساختاری متفاوت دولتی و غیر دولتی خصوصاً تشکل‌های غیر دولتی می باشد. از این رو برای رشد و تکامل جامعه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اجتماعی موجود خصوصاً جوانان گسترش و توسعه مجموعه‌های غیر دولتی داوطلب امری ضروری می باشد.(محسنی تبریزی، 1369 :108)

سازمان‌های غیر دولتی جوانان گامی است در جهت مشارکت نمودن جوانان در توسعه و تحقق جامعه ای مطلوب با محوریت همکاری، هم افزایی و فعالیت گروهی، مشارکتی که در رهگذر شکل گیری ارتباطاتی سازمان یافته موجب ایجاد افزایش اعتماد و همکاری میال ساختار اجتماعی و حکومت می شود و در نهایت موجبات تعالی و تجربه اندوزی نسل جوان را فراهم می سازد.
اقتضای ایجاد امنیت پایدار، توسعه همه جانبه و انسجام اجتماعی و همبستگی ملی تقویت هویت جمعی و ملی است که مشارکت مردم در عرصه‌های گوناگون اجتماعی موجب تقویت و شکل گیری هویت جمعی و ملی یک جامعه خواهد شد.(لهسایی زاده ، 1383: 43).
مشارکت مردم و خصوصا جوانان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی فرهنگی و بهداشتی در قالب تشکل‌های غیر دولتی داوطلب باعث کاهش هزینه‌های اداره جامع می شود وسوق دهنده نظام اجتماعی به وضعیت مطلوب خواهد بود.
امروزه دانشمندان، سیاستمداران و صاحب نظران علوم اجتماعی و سیاسی بیش هر زمان دیگر به نقش تعیین کننده و اثر گذار مشارکت مردمی در قالب تشکل‌های غیر دولتی در پویایی و ثبات و توسعه اجتماعی پی برده اند.
هر چند پدیده مشارکت و تشکل‌های غیر دولتی به شکل امروزی آن امری جدید تلقی می شود اما این مسأله در شکل‌های گوناگون از دیرباز در تمدن ها و جوامع وجود داشته اما در دهه‌ های اخیر با نوعی سازمان یافتگی که در این تشکل ها به وجود آمده و تأثیری که در عرصه ها ملی و بین المللی از خود به جای گذاشته اند مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی و دولت ها قرار گرفته اند.
این تحقیق تلاشی است در جهت بررسی بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی سمن های جوانان (سازمان های غیر دولتی یا مردم نهاد جوانان) در فضای مجازی «اینترنت تا بتواند در نهایت با ارائه راهکارهایی وضعیت مطلوب تری جهت تعمیق اثر بخشی این تشکل ها ترسیم نماید.


فرم در حال بارگذاری ...

« پایان نامه رشته فقه و الهیات: ارجاعات قران به عهدینپایان‌ نامه ارشد در رشته الهیات(فقه و مبانی حقوق اسلامی ): بررسی تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران »